Parkiranje i zaustavljanje

...

23/05/2016

Zaustavljanje i parkiranje vozila u čemu je razlika ?

Zaustavljanje vozila – je svaki prekid kretanja vozila na putu u trajanju do 3 minuta, pri čemu vozač ne napušta vozilo, osim prekida radi postupanja po znaku ili pravilu kojim se reguliše saobraćaj.

Parkiranje vozila – je svaki prekid kretanja vozila, osim prekida radi postupanja po znaku ili pravilu kojim se reguliše saobraćaj, koje se ne smatra zaustavljanjem.

Ako vozač napusti vozilo (ne nalazi se njemu) to se smatra parkiranjem bez obzira na vremensko trajanje.

U dvosmernoj ulici vozilo parkiramo sa desne strane kolovoza u pravcu kretanja, a u jednosmernoj ulici možemo parkirati i sa leve i sa desne strane puta.

sva cetiri pokazivaca pravca

Prilikom zaustavljanja ili parkiranja vozila na javnom putu moraju biti uključena sva četiri pokazivača pravca – migavca.

Vozac ne sme da zaustavi ili parkira vozilo na mestu na kome bi ono ugrožavalo bezbednost drugih učesnika u saobraćaju ili bi ometalo odvijanje saobracaja.

Prilikom parkiranja vozač mora da obezbedi vozilo od samopokretanja takodje da obezbedi vozilo i od neovlašćene upotrebe da ne bi svojim vozilom doveo u opasnost druga vozila.

Parkiranje na usponu

Prilikom parkiranja na usponu vozač treba dodatno (položajem volana) da obezbedi vozilo od samopokretanja, da ne bi vozilo krenulo unazad vozač mora prednje točkove da okrene prema sredini kolovoza, povuče ručnu kočnicu a menjač ubaci u prvi stepen prenosa – prvu brzinu.

Parkiranje na nizbrdici

Prilikom parkiranja na nizbrdici da bi se sprečilo samopokretanje vozila vozač treba da točkove okrene prema ivici kolovoza , povuče ručnu kočnicu i menjač ubaci u rikverc – hod unazad. Na taj način automobil je trostruko osiguran od samopokretanja, volanom, menjačem i ručnom kočnicom.

 Vozač ne sme da parkira ili zaustavi vozilo:

U blizini vrha prevoja

zabranjeno parkiranje na prevoju puta

Zabranjeno je parkiranje na mostu

zabranjeno parkiranje na mostu

u krivini gde je preglednost nedovoljna

parkiranje u krivini zabranjeno

 

 u tunelu

zabtanjeno parkiranje u tunelu

 

Zabranjeno parkiranje podvožnjak

zabranjeno parkiranje podvoznjak

 

Na pešačkom prelazu

parkiranje u blizini pesackog

Na pešačkom prelazu i na prelazu biciklističke staze preko kolovoza kao i na odstojanju, manjem od 5 metara od tih prelaza.

Vozilo broj 1 je parkirano pravilno a vozilo broj 2 nepravilno posto je odstojanje manje od 5 m.

Na prelazu puta preko železničke pruge odnosno tramvajskih šina

parkiranje u blizini zeleznicke pruge

Parkiranje i zaustavljanje je zabranjeno na prelazu preko železničke pruge i na odstojanju, manjem od 5 metara od  prelaza.

Vozilo broj 1 je parkirano pravilno a vozilo broj 2 nepravilno posto je odstojanje manje od 5 m.

Zabranjeno je parkiranje i zaustavljanje u raskrsnici

parkiranje od ugla raskrsnice

i na odstojanju, manjem od 5 metara od ugla raskrsnice. Vozila parkirana na manjem odstojanju znatno smanjuju preglednost raskrsnice tako da je na tim mestima zabranjeno i parkiranje i zaustavljanje vozila.

Vozilo br 1 je propisno parkirano a vozilo broj 2 nepropisno zbog nedovoljne udaljenosti od ugla raskrsnice.

Zabranjeno je parkiranje i zaustavljanje na delu puta gde bi širina slobodnog prolaza od zaustavljenog ili parkiranog vozila do neisprekidane uzdužne linije na kolovozu, suprotne ivice kolovoza ili prepreke na putu bila manja od 3 metra.

dozvoljeno parkiranje 4,5

U situaciji na slici slobodan prolaz do suprotne ivice kolovoza je veći od 3 metra i samim tim parkiranje je dozvoljeno.

zabranjeno parkiranje mali bocni razmak

U ovoj situaciji imamo neisprekidanu liniju na sredini kolovoza a slobodan prolaz je manji od 3 metra (iznosi 2m) samim tim parkiranje ili zaustavljanje nije dozvoljeno.

Zabranjeno parkiranje i zaustavljanje AUTOBUSKA STANICA

autobuska stanica zabranjeno parkiranje

Parkiranje je zabranjeno na stajalištu vozila javnog saobraćaja kao i na udaljenosti od 15 metara ispred i iza oznake na kolovozu kojom je stajalište označeno.

Zabranjeno – Tramvajske šine.

parkiranje na tramvajskim sinama zabranjeno

Parkirano odnosno zaustavljeno vozilo ometa kretanje šinskog vozila. Ukoliko se desi situacija da je vozilo prinudno zaustavljeno usled kvara, saobraćajne nezgode ili nekog drugog opravdanog razloga, vozač je dužan da vozilo odmah ukloni sa šina a ko to nije moguće da odmah preduzme sve potrebne mere da se vozač šinskog vozila na vreme obavesti na opasnost koja preti.

Kolovoz fizički odvojen ostrvom

parkiranje kolovoz odvojen ostrvom

Kada su kolovozne trake fizički odvojene ostrvom, parkiranje i zaustavljanje vozila nije dozvoljeno. U takvoj situaciji pauk vam može odneti automobil. Po zakonu je u takvim slučajevima zabranjeno parkiranje osim ako nema znaka koji parkiranje dozvoljava.

Na bisciklističkoj traci

zabranjeno parkiranje biciklisticka staza

Parkirana vozila ne smeju ometati kretanje bicikala.

Parkiranje na trotoaru zabranjeno

parkiarnje na trotoaru zabranjeno

Parkiranje na trotoaru je zabranjeno u svim slučajevima osim ako je to dozvoljeno saobraćajnim znakom, i ako na trotoaru, kada je vozilo parkirano, ostane slobodan prostor za kretanje pešaka od najmanje 1,6 metara, koji ne sme biti uz ivicu kolovoza.

zabranjeno – nema znak koji dozvoljava parkiranje

parkiranje na trotoaru bez znaka

Dozvoljeno znakom, ukoliko ima 1.6m za prolaz pešaka

33

 zabranjeno na:

Pešačkoj zoni

zabranjeno parkiranje na pesackoj stazi

trgovima

zabranjeno parkiranje trg

Protivpožarnom putu

pozarni put zabranjeno parkiranje

Na uključenju na autoput

zabranjeno parkiranje auto put

Na taksi stajalištima

taksi stajaliste zabranjeno parkiranje

Na mestima rezervisanim za invalide

mesto za invalide zabranjen parking

Površina na kojoj je zabranjeno parkiranje

zabranjeno parkiranje na povrsini

Traka javnog prevoza – zabranjeno

zabranjeno parkiranje saobracajna traka za vozila javnog prevoza

Na mestu gde bi onemogućio pristup drugom vozilu radi parkiranja

zabranjeno parkiranje vozilo ometa

Plavo vozilo zavtvara parking prostor i vozilo koje želi da se parkira to ne može da učini, u takvim slučajevima zabranjeno je i zaustavljenje i parkiranje vozila.

Izuzeto od ostalih Taksi vozila smeju da se zaustave samo za vreme potrebno za ulazak-izlazak putnika

taksi vozilo

  • na delu puta gde bi širina slobodnog prolaza od zaustavljenog ili parkiranog vozila do neisprekidane uzdužne linije na kolovozu, suprotne ivice kolovoza ili prepreke na putu bila manja od tri metra,
  • na stajalištu za vozila javnog saobraćaja i na odstojanju, odnosno rastojanju manjem od 15 metara ispred i iza oznake na kolovozu kojim je stajalište označeno,
  • na putu na kome su kolovozne trake fizički odvojene, osim ako je to dozvoljeno saobraćajnim znakom,
  • iznad priključka na vodovodnu mrežu i ulaza u kanalizaciju ili drugu mrežu komunalnih službi
  • na mestu na kome bi se onemogućio pristup drugom vozilu radi parkiranja ili izlazak nekom već parkiranom vozilu,
  • na trotoaru
  • na kolskom ulazu, odnosno izlazu iz zgrade, dvorišta ili garaže

 

Po zakonu zaustavljeno ili parkirano vozilo na kolovozu, noću i u uslovima smanjene vidljivosti, mora imati uključena poziciona, odnosno parkirna, svetla. U naselju je dovoljno da vozilo ima uključena poziciona, odnosno parkirna svetla na onoj strani vozila koja je okrenuta prema sredini puta.

Pravilno parkirano uključena oba ili svetlo ka sredini puta

pitanje 615 pravila saobracaja

pitanje 613 pravila saobracaja

Nepravilno parkirano

pitanje 614 pravila saobracaja

Član 66

Vozač ne sme da zaustavi ili parkira vozilo:

1) na pešačkom prelazu i na prelazu biciklističke staze preko kolovoza kao i na odstojanju, odnosno rastojanju manjem od pet metara od tih prelaza,

2) na prelazu puta preko železničke pruge, odnosno tramvajskih šina i na rastojanju, odnosno odstojanju manjem od pet metara od prelaza, kao i u blizini železničke pruge, odnosno tramvajskih šina, ako se time sprečava saobraćaj vozila koja se kreću po šinama,

3) na raskrsnici i na odstojanju, odnosno rastojanju manjem od pet metara od najbliže ivice poprečnog kolovoza,

4) u tunelu, u podvožnjaku, u galeriji, na mostu, na nadvožnjaku,

5) u blizini vrha prevoja ili u krivini gde je preglednost puta nedovoljna ili se obilaženje vozila ne može izvršiti bez opasnosti,

6) na delu puta gde bi širina slobodnog prolaza od zaustavljenog ili parkiranog vozila do neisprekidane uzdužne linije na kolovozu, suprotne ivice kolovoza ili prepreke na putu bila manja od tri metra,

7) na mestu na kome bi zaklanjalo saobraćajni znak,

8) na biciklističkoj stazi, odnosno traci,

9) na stajalištu za vozila javnog saobraćaja i na odstojanju, odnosno rastojanju manjem od 15 metara ispred i iza oznake na kolovozu kojim je stajalište označeno,

10) na putu na kome su kolovozne trake fizički odvojene, osim ako je to dozvoljeno saobraćajnim znakom,

11) iznad priključka na vodovodnu mrežu i ulaza u kanalizaciju ili drugu mrežu komunalnih službi,
12) na mestu na kome bi se onemogućio pristup drugom vozilu radi parkiranja ili izlazak nekom već parkiranom vozilu,

13) na trotoaru, osim ako je to dozvoljeno (regulisano) saobraćajnom signalizacijom, i ako na trotoaru, kada je vozilo parkirano, ostane slobodan prolaz za pešake najmanje širine 1,60 metara, koji ne sme biti uz ivicu kolovoza,

14) na pešačkoj stazi, odnosno na delu trotoara koji je namenjen za kretanje lica sa posebnim potrebama,

15) na trgovima, na pešačkoj zoni i protivpožarnom putu,

16) na pristupnoj saobraćajnici, kolskom prolazu između stambenih zgrada, odnosno prolazima u blokovima naselja,

17) na saobraćajnicima van uličnih parkirališta koje povezuju parking prostore i stambene zgrade sa drugim saobraćajnicama,

18) na kolskom ulazu, odnosno izlazu iz zgrade, dvorišta ili garaže,

19) na saobraćajnoj traci za uključivanje, isključivanje, zaustavnoj traci, saobraćajnoj traci za vozila javnog prevoza i tramvajskoj baštici,

20) na parking mestu koje je dopunskom tablom saobraćajnog znaka ili oznakom na kolovozu obeleženo kao mesto za parkiranje za vozila za osobe sa invaliditetom, ako na vozilu ne poseduje odgovarajuću oznaku,

21) na parking mestu koje je dopunskom tablom saobraćajnog znaka ili oznakom na kolovozu označeno kao mesto rezervisano za vozila određenih korisnika, kada vozilo kojim upravlja ne pripada tim vozilima,

22) na površinama na kojima je saobraćajnim znakom zabranjen saobraćaj vozila. Izuzetno, vozač vozila kojim se obavlja auto taksi prevoz putnika može zaustaviti vozilo na mestima iz stava 1. tač. 6), 9), 10), 11) 12), 13) i 18) ovog člana, kao u saobraćajnoj traci za vozila javnog prevoza kojom se ne kreću tramvaji, i to samo za vreme potrebno za ulazak, odnosno izlazak putnika.

Nenad Pavlićević

Autor: Nenad Pavlićević

Instruktor vožnje od 2000 godine, Direktor i rukovodilac auto škole, radno iskustvo u obuci 14 godina, obučio preko 800 kandidata. Licenciran ispitivač i instruktor.