Probna vozačka dozvola, izdavanje-produženje

...

13/07/2014

PROBNA VOZAČKA DOZVOLA

Kada se položi vozački ispit u auto skoli, dobija se probna dozvola B kategorije. Probna vozačka dozvola traje godinu dana i podrazumeva odredjena ograničenja prilikom upravljanja vozilom.Lica koja nisu punoletna dobiće probnu vozačku dozvolu koja podrazumeva sledeća ograničenja.

 

auto_skola_pavlin_probna_vozacka_dozvola

 

 

 

Ograničenja vožnje probna vozačka dozvola:

 • Zabrana upravljanja vozilom bez prisustva (nadzora) lica u vozilu na mestu suvozača koje ima
  vozačku dozvolu B kategorije u trajanju od najmanje 5 godina.
 • Probna vozačka dozvola se može koristiti samo u Republici Srbiji.
 • Zabrana upravljanja vozilom u periodu od 23h.-05h.
 • Ne sme se kretati  brzinom većom od 90% od brzine koja je dozvoljena na delu puta kojim se kreće,
 • Zabranjena upotreba mobilnog telefona,
 • Vozilo kojim upravlja lice sa probnom vozačkom dozvolom mora biti označeno posebnom oznakom “P” koja mora biti na vidljivom mestu sa prednje i zadnje strane vozila.
 • Nakom isteka trajanja probne vozačke dozvole vozači dobijaju pravu vozačku dozvolu B kategorije bez naknadnog polaganja.
 • Vozači sa probnom vozačkom dozvolom moraju imati posebnu oznaku “P”. Potrebne su dve “P” oznake, koje se postavljaju na gornji ugao prednjeg i zadnjeg vetrobranskog stakla, sa unutrašnje strane vozila na suvozačevoj strani. Kazna za ne postavljanje ove oznake je 3000dinara.
 • Vožnja sa probnom vozačkom dozvolom bez pratioca
 • Punoletna lica takodje dobijaju probnu vozačku dozvolu i za njih važe navedena ograničenja osim potrebe prisustva lica u vozilu prilikom upravljanja vozilom.

ŠTA JE POTREBNO ZA IZDAVANJE PROBNE VOZAČKE DOZVOLE(na osnovu položenih ispita prva vozačka dozvola):

 • popunjen obrazac zahtev za izdavanje vozačke dozvole ,
 • uverenje za položen vozački ispit (daje auto škola) ne starije od 2 god.
 • uverenje o telesnoj i duševnoj sposobnosti za upravljanje, za motorna vozila kategorije za koju se vozačka dozvola traži, koje nije starije od šest meseci (lekarsko uverenje).
 • dve fotografije podnosioca zahteva veličine 3,5 x 4,5 cm
 • dokaz o uplati propisane republičke administrativne takse za izdavanje vozačke dozvole,
 • lična karta, radi utvrđivanja identiteta.

ZAHTEVI SE PODNOSE LIČNO.


VOZAČKA DOZVOLA
IZDAVANJE  BIOMETRIJSKE VOZAČKE DOZVOLE NAKON ISTEKA PROBNE

Zahtev za izdavanje dozvole podnosi se lično , teritorijalnoj jedinici MUP-a, na čijem području lice kome se izdaje vozačka dozvola ima prebivalište.

Zahtev se može podneti i po mestu boravka ako podnosilac boravi van mesta prebivališta duže od 3 meseca.

Neophodna dokumetna uz zahtev:

 • probna vozačka dozvola,
 • potvrdu o položenom ispitu iz prve pomoći, (ukoliko nije priložena prilikom zahteva za izdavanje probne vozačke dozvole.)
 • ličnu kartu na uvid,
 • plaćene takse za izdavanje dozvole.

ZAHTEVI SE PODNOSE LIČNO.

Zamena probne vozačke za biometrijsku vozačku dozvolu moguća je samo po isteku važnostiprobne vozačke dozvole.

Nije potrebno lekarsko uverenje. Kada predate papire za dozvolu dobijate potvrdu sa kojom možete da vozite. Pravu dozvolu dobijete za 10-tak dana.


Treba li položen ispit iz prve pomoći za produženje vozačke dozvole?

Ispit iz prve pomoći prilikom produženja probne vozačke dozvole zasad nije obavezan i ne traži se prilikom produženja, sa stupanjem na snagu novih pravilnika biće potreban.

Vozačka dozvola se izdaje na rok od 10 godina, ili na kraći rok u zavisnosti važenja lekarskog uverenja.


U KOM ROKU MORA DA SE PRODUŽI VOZAČKA DOZVOLA?

Prema važećim propisima nije odredjen rok za koji je gradjanin dužan da produži vozačku dozvolu koja je istekla. Medjutim vozač ne sme da upravlja vozilom sa vozačkom čija je važnost istekla jel time čini prekršaj.

Takse za izdavanje vozačke dozvole možete videti:  ovde.


U kom roku mora d


a se produži probna vozačka dozvola?

Nije odredjen vremenski rok za produženje probne vozačke, ali sa isteklom vozačkom je zabranjeno voziti.


IZDAVANJE  VOZAČKE DOZVOLE ZBOG PROMENA LIČNOG IMENA:

Za  promenu ličnog imena vozača šptrebno je priložiti:

 • vozačku dozvolu
 • ličnu kartu na uvid
 • dokaz o plaćenim naknadama za izdavanje vozačke dozvole

ZAHTEVI SE PODNOSE LIČNO.


 

IZDAVANJE  VOZAČKE DOZVOLE ZBOG PROMENE PREBIVALIŠTA:

Vozač motornog vozila koji promeni prebivalište dužan je u roku od 30 dana od dana promene prebivališta, da se prijavi organu unutrašnjih poslova na teritoriji na kojoj ima novo prebivalište, radi upisa u evidenciju vozača. Za promenu prebivališta vozača potrebno je priložiti:

 • vozačku dozvolu
 • ličnu kartu na uvid
 • plaćene naknade (takse)

ZAHTEVI SE PODNOSE LIČNO.


IZDAVANJE  VOZAČKE DOZVOLE ZBOG UPISA NOVE KATEGORIJE:

Za upis nove kategorije potrebno je priložiti:

 • vozačku dozvolu
 • uverenje o položenom vozačkom ispitu novopoložene kategorije
 • lekarsko uverenje za upravnjanje vozilom novopoložene kategorije
 • važeću ličnu kartu
 • dokaz o plaćenim taksama za izdavanje vozačke dozvole

ZAHTEVI SE PODNOSE LIČNO.


IZDAVANJE DUPLIKATA BIOMETRIJSKE VOZAČKE  DOZVOLE:

Umesto vozačke dozvole ili probne vozačke dozvole u kojoj su pogrešno upisani podaci, izgubljene, ukradene, oštećene ili uništene vozačke dozvole (na zahtev imaoca dozvole) izdaje se nova vozačka dozvola. Uz zahtev je neophodno priložiti:

 • izjavu podnosioca o zahtevu i okolnostima pod kojim se traži izdavanje duplikata
 • vozačku dozvolu (ukoliko je oštećena ili sl.)
 • važeća lična karta
 • plaćene naknade za izdavanje vozačke dozvole

ZAHTEVI SE PODNOSE LIČNO.


ZAMENA INOSTRANE VOZAČKE DOZVOLE ZA VOZAČKU DOZVOLU REPUBLIKE SRBIJE:

Uz zahtev za zamenu inostrane vozačke dozvole, koju podnosi gradjanin Srbije potrebno je priložiti:

 • važeću inostranu vozačku dozvolu i prevod overen  od strane ovlašćenog sudskog tumača
 • lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za kategorije  za koje se izdaje vozačka dozvola koje nije starije od 6 meseci
 • lična karta na uvid
 • dokaz o plaćenim naknadama

ZAHTEVI SE PODNOSE LIČNO.

Od 17.6.2006. godine vozačke dozvole izdate od MUP-a Republike Crne Gore, zamenjuju se kao inostrane vozačke dozvole.
Pravo na zamenu inostrane vozačke dozvole stiče državljanin Republike Srbije koji se vratio iz inostranstva i stalno se nastanjuje u Republiku Srbiju.


Za dopune određenih kategorija u vozaku dozvolu prilaže se:

 • uverenje o položenom vozačkom ispitu
 • lekarsko uverenje koje nije starije od 6 meseci
 • lična karta na uvid
 • dokaz o uplati takse

 

Pogledajte:

 

Pravilnik o vozačkim dozvolama (“Službeni glasnik Republike Srbije “, br.73/10)
Lekarska uverenja za vozače, Cenovnik, lokacije domova zdravlja

ZAKON O BEZBEDNOSTI ČLAN 2

Licima koja su do dana stupanja na snagu ovog zakona stekla pravo na upravljanje motornim vozilom, odnosno skupovima vozila odredjene kategorije, traktorima, radnim mašinama, motokultivatorima, biciklima sa motorom i tramvajima, na njihov zahtev izdaće se vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilima, odnosno skupom vozila sledećih kategorija:

 

A kategorije – vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilma kategorije A,A1,A2,F,AM,M
B kategorije –  vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilma kategorije B,B1,BE,F,AM,M
C kategorije –  vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilma kategorije C,C1,B,B1,BE,F,AM,M
D kategorije –  vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilma kategorije D,D1,C,C1,B,B1,BE,F,AM,M
PSP (potvrda o poznavanju saobraćajnih propisa) dozvola –  vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilma kategorije F,M i AM
C,D i E kategorije –  vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilma kategorije BE,CE,C1E,DE i D1E
C i E kategorije –  vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilma kategorije BE,CE,C1E
B i E kategorije –  vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilma kategorije BE
dozvola za vozače traktora –  vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilma kategorije F,M i AM

Nenad Pavlićević

Autor: Nenad Pavlićević

Instruktor vožnje od 2000 godine, Direktor i rukovodilac auto škole, radno iskustvo u obuci 14 godina, obučio preko 800 kandidata. Licenciran ispitivač i instruktor.